index

ВЪВЕДЕНИЕ

изпратихме [о, Мухаммад] наистина като

Аллах е всесилен, всемогъщ.” (Сура Муджадала, 21)

свидетелите ще се изправят.” (Сура Гафир, 51)

Чудесата, с които Господ е дарил Пророците

Чудесата, които Пророкът Исус (м.н.) показва на народа си

в змия и поглъщането на измамите на отсрещните

Ръката на Пророка Муса [Мойсей] (м.н.) става сияйнобяла

Удряйки с тоягата си, Пророкът Муса

при него живи

При Мария (м.н.) винаги имало готова храна

Пророка Мохамед (Аллах да го приветства)

Му към теб е голяма.” (Сура Исра, 87)

Господ. ...” (Сура Касас, 86)

възвеличавай.” (Сура Мудассир, 1-3)

получавал откровение

сторихме Корана лесен за поучение...” (Сура Камар, 22)

Анбиа, 10)

(Сура Хиджр, 9)

Коранът е напътствие за всички хора

В Корана всичко е обяснено

страхува [от Аллах].” (Сура Та Ха, 2-3)

Лукман, 2-3)

вече разяснихме за хората всякакви(Сура Кахф, 54)

сторихме Корана лесен за поучение

магьосник-измамник.” (Сура Сад, 4)

теб има несекваща награда. Ти наистина

Огромна е благодатта на Аллах към теб.” (Сура Ниса, 113)

празнодумците щяха да се усъмнят.” (Сура Анкабут, 48)

които погубиха душите си, те не вярват.” (Сура Анам, 20)

Бакара, 40-42)

Чудото на възнесението

Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) разцепва Луната на две

за лъжа, и следват своите страсти.(Сура Камар, 2-3)

Йа Син, 82)

Приемането на молитвите за дъжд на Пророка

които в резултат на молитвата му останали млади

(Сура Тауба, 103)

Приемане на молитвите на Пророка

“Той е луд.” (Сура Калам, 51)

(67)

Пророка Мохамед (Аллах да го приветства)

„Желаят, ако се смекчиш, и те да се смекчат.

защити Пророка Мохамед (Аллах да го приветства)

(Сура Сафф, 13)

(Сура Муджадала, 21)

Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) с ангели

за развала, а Аллах не обича сеещите развала.” (Сура Маида, 64)

сте признателни!” (Сура ал-Имран, 123)

хиляди низпослани ангели?”

хиляда ангела един след друг.”

Армиите на неверниците, които изглеждали малобройни

Победата на Византия

Завоюването на Мека

Завоюването на Египет

Завоюването на римските и иранските земи

Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства)

за които никой друг не е знаел

на въпросите, преди да му бъдат зададени

на сподвижниците си за своята смърт

сподвижниците си, че ще станат жертви по правия път

смъртта на Омар (Аллах да е доволен от него)

смъртта на Али (Аллах да е доволен от него)

смъртта на Хюсеин (Аллах да е доволен от него)

Пророка Мохамед (Аллах да го приветства)

Войната между Ирак и Иран

Окупацията на Афганистан

Спиране на течението на река Ефрат