1. Откриване1. СУРА ОТКРИВАНЕ
(АЛ-ФАТИХА)

(Пророкът Мухаммад, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: “Невалидна е молитвата на онзи, който не прочете “Ал-Фатиха.” Затова “Сура Откриване” се произнася във всяка част на молитвата. Тя е най-горещото и съкровено обръщение към Аллах. Внея са намерили място някои от най-важните послания и напътствия на Корана ­ човек да се покланя единствено на Всевишния Аллах и да не очаква подкрепа и напътствие от друг освен от Него. Той е единственият Бог, достоен за възхвала и почит.)

1.  В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

2.  Хвала на Аллах ­ Господа на световете,

3.  Всемилостивия, Милосърдния,

4.  Владетеля на Съдния ден!

5.  Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.

6.  Насочи ни по правия път,

7.пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на [тези], над които тегне гняв, нито на заблудените!

 1 next