7.СУРА СТЕНАТА(АЛ-АРАФ)

Меканска, с изключение на знамения от 163 до 170, които са медински. Съдържа 206 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Алиф. Лам. Мим. Сад.

2.  Бе ти низпослана Книга, за да предупредиш с нея и да е напомняне за вярващите, и нека в твоето сърце няма притеснение от нея!

3.  Следвайте това, което ви бе низпослано от вашия Господ и не следвайте освен Него други покровители! Как малко се поучавате!

4.  И колко селища погубихме! Застигаше ги Нашето мъчение нощем или когато денем отдъхваха.

5.  И зовът им, когато ги застигаше Нашето мъчение, бе единствено да кажат: “Наистина бяхме угнетители.”

6.  Непременно ще разпитаме онези, при които отиде пратеник, и ще разпитаме изпратените.

7.  И всичко ще им разкажем със знание. Ние не отсъстваме.

8.  Мярката през този Ден ще е правдата. Чиито везни натежат ­ тези са сполучилите.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 next