98.СУРА ЯСНИЯТ ЗНАК(АЛ-БАЙИНА)

Мединска. Съдържа 8 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Онези от хората на Писанието и съдружаващите, които не вярваха, не се разделиха [с неверието си], докато при тях не дойде ясният знак ­

2.  Пратеник от Аллах, четящ пречистени свитъци [от Корана],

3.  в които има правдиви писания.

4.  И дарените с Писанието се разединиха едва след като при тях дойде ясният знак.

5.  И бе им повелено да се прекланят единствено пред Аллах, предани Нему в религията, правоверни, и да отслужват молитвата, и да дават милостинята закат. Това е правдивата религия.

6.  Онези от хората на Писанието и от съдружаващите, които не вярваха, ще бъдат в Огъня на Ада, там ще пребивават вечно. Те са най-лошите от създанията.

7.  Онези, които вярват и вършат праведни дела, те са най-добрите от творенията.

8.  Въздаянието им при техния Господ ще са Градините на Адн, сред които реки текат, там ще пребивават вечно и завинаги. Аллах ще е доволен от тях и те ще бъдат доволни от Него. Това е за всеки, който се страхува от своя Господ.1 next