99.СУРА ЗЕМЕТРЪСЪТ(АЛ-ЗАЛЗАЛА)

Мединска. Съдържа 8 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Когато земята бъде разтърсена в трус

2.  и земята изхвърли своите товари,

3.  и човек рече: “Какво є е?”,

4.  в този Ден тя ще разкаже своите вести,

5.  защото твоят Господ є е внушил.

6.  В този Ден хората ще излязат на групи, за да им бъдат показани техните дела.

7.  Който извърши добро, дори с тежест на прашинка, ще го види.

8.  И който извърши зло, дори с тежест на прашинка, ще го види.1 next