8.СУРА ПРИДОБИТОТО ВЪВ ВОЙНА(АЛ-АНФАЛ)

Мединска, с изключение на знамения от 30 до 36, които са мекански. Съдържа 75 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Питат те за придобитото във война. Кажи [о, Мухаммад]: “Придобитото е на Аллах и на Пратеника. Бойте се от Аллах и се помирявайте взаимно, и се покорявайте на Аллах и на Неговия Пратеник, ако сте вярващи!”

2.  Вярващите са онези, които щом бъде споменат Аллах, сърцата им тръпнат, и щом им бъдат четени Неговите знамения, те усилват вярата им, и на своя Господ се уповават;

3.  които отслужват молитвата и от онова, което сме им дали, раздават.

4.  Тези са истинските вярващи. За тях има степени при техния Господ, и опрощение, и щедро препитание ­

5.  както твоят Господ те изведе от дома ти с истината, а на част от вярващите [това] не им хареса,

6.  спорейки с теб за истината, след като тя пролича, ­ сякаш ги водят към смъртта и я виждат.

(През втората година по хиджра съдружаващите от Мека изпратили до Дамаск търговски керван начело с Абу Суфян. Когато Пратеника на Аллах узнал за завръщането му, решил да го спре. Потеглил с повече от триста свои сподвижници. Ала Абу Суфян, осведомен за това, изпратил вест на курайшите да му се притекат на помощ, същевременно променил маршрута и спасил кервана. Мюсюлманите вече трябвало да се сражават с хилядната армия на Курайш. Една част от сподвижниците на Пророка проявили сдържаност и казали: “Ние потеглихме, за да пленим кервана, не сме готови за такава битка.” Накрая постигнали съгласие да се сражават и победата била извоювана от мюсюлманите.)

7.  И когато Аллах ви обеща, че едната от двете групи ще е ваша, вие пожелахте онази, която е без оръжие, да е ваша. А Аллах искаше да възцари правдата със Своите Слова и да прекърши неверниците,1 2 3 4 5 6 7 8 next