Айатуллах Сейид Али Хусейни Систани
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bulalshia/public_html/page.php on line 103

Айатуллах Систани е роден през 1349 г.(лунна година след Хиджра) в свешенния град Хорасан, кедето се намира и гробът на осмият имам на шиитите Имам Муса Риза(ас)[1]. Бащата на Айат. Систани е бил от прославените и богобоязливи учени  на града.

Сейид Систани е изучил арабските езикови науки и граматика при най-признатия тога граматик и спетсиалист по арабски език в областа Хорасан – Устад Мохаммед Таки Едиб’и Нишабури.След като бе привършил ученията си в областа на усул[2], фикх[3] и умствените науки той с включва в лекциите на признатият тогава учен в Хорасан – Алламе Мухаккик Мирза Мехди Исфахани. След което с цел да усавършенства знанията си той през 1368 лун.год. сл.Хдж. отива в г.Кум, кедето продалжава учението си при несравнимият с знанието и ученията си за времето – Хазрети Айатуллах Узма Бурджерди, и е бил от отличаващите се негови ученици. Като през същото време осветяваше сърцето си и с уроцитие на Айатуллах Узма Худджет.

Най-накрая Айатуллах Сейид Систани решава да замине за Неджеф, един от големите тогаваа, също така и днес, шиитски центрове. За да може да се оплзотвори повече присъствайки в уроците на видните тамошни учени, и за да се облагоденства със светлината на святото присъствие на Емирът на правоверните Имам Али инб Аби Тали(ас), чиито гроб бе в Неджеф. И така през 1371 л.г.сл.Хдж. той пристига в Неджеф, в момент, в който този град изживяваше най-бляскавият си период на своя научен авторитет.

В продължение ня 10 години той присъсътва в уроците на известният тогава учен Айатуллах Узма Кхои, който се смяташе за старейшината на Неджефската хавза(школа). През този период Сейид Систани присъстваше също и в уроците на Айатуллах Узма Хаким и Айатуллах Узма Шейх Хусейн Хилли.

След дългият период на изучение през 1381л.г.сл.Хдж. той започна да преподава, първо възоснова книгата “Мекасиб”  на Шейх Енсари, а впоследствие въз основа книгата “Урвет’ул Вуска” на Сейид Мохаммед Казим Табатабаи и до сега заедно с книгата “Тахарат” е завършил голяма част от преподаването, и на книгите “Салат” и “Хумус”.

Също така през 1384л.г.сл.Хдж. бе започнал лекциите по темата висш усул и до 1411л.г.сл.Хдж. ги бе завършил от начало до край три пъти. Айатуллах Систани още на 31 годишна възраст бе достигнал степента иджтихад[4] която му бе призната от Айатуллах Кхои и Айатуллах Хилли.

В продължение на около 40 годишен срок Айатуллах Узма Сейид Али Хусени Систани бе дал относителен възход на научното развитие на Исламскиат и наи-вече Сшштският свят. Също така бе ударил подпис на много научни призведения, като по такъв начин, както и другите шиитски учени е станал извор на гордост и просветление с тежеста на своя научен авторитет.


[1] ас – (алейхис селам) – Бог да го благослови

[2] усул – наука която изучава общите принципи и закони, който се прилагат при процеса на извличане на каноничните(шериатските) закони(фетви)

[3] фикх – наука, която вече изучените от усул принципи и закони се прилагат  в самият процес на извличане на канона от основните источници на шериата: 1.Коран 2.Суннет 3. Иджма 4.Разум. Или казано по накратко е наука която изучава самият процес на извличане на законите на шериата, като се вземе на предвид принципите  и законите на усул, история, риджал(изследване на биографиите на предаващите преданиата и суннета на Пророка(саа)) и другите нужни знания за достигане на точната фетва.1 next