Айатуллах Сейид Али Хусейни Систани[4] иджтихад – степен, коато се признава на човек който е способен сам да извлича законите на шериата и да дава фетви(закони, повели) относно дадена ситуациа, а не да подражава на някогоback 1 next