Кратък поглед варху исляма и шийзма
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bulalshia/public_html/page.php on line 103

Увод

Божийте религии, несъмнено са най-важните фактори, които са взели под влиянието си човешката култура и цивилизация. Въпреки, че последните столетия са си спечелили прозвището -период на човешкият стремеж към разума (интелекта) вместо към Божието откровение -то всъщност трябва да търсим корените на това интелектуално оживление в самата религия.

          Юдеизмът,Християнството и Исляма са важните и живи днес религий. Според статистиките Християнството е взело прозвищевто на първата и Исляма  втората по големина общност в света.

          Ислямът, като последна божия религия, която бе поднесена на човечеството посредством Великият неин Пророк Мухаммед (саа) [1]от своето създаване до сега е имала най-голямо развитие. Двадесети век беше века на видимото развитие на Исляма и двадесет и първи век е обявен за век на Исляма.

          От деня на създаването на Адем (Адам) -мир нему- започва и Божието наставлвние на човека посредством  Откровението -(вахи), а Адем (ас) е първият Негов пратеник. След него се редуват и другите Божий пратеници с най-новите повели за своето време, за да бъдат Негови посредници сред хората.Божийте религии, въпреки многото общи черти в тях, поради привилегированоста си всяка нова е отменяща на по-старата.

          И Ислямът -религия за чиято идване са предсказали всички предишни прорци - е последната религия.Тоест след нея вратите към Откровението са затворени за хората. И е естествено тя да разполага с капацитет, с които да може да отговаря до безкраи на всички нужди на хората въпреки промените които претърпяват.

          Това което следва  е общ изглед от Исляма и впоследством Шиизма-като пътя на Ехл-ул Бейт (семейството на Пророка-с.а.а ).Нека мююсюлманите го приемат, като възпоменание на гордоста и достоинството, а немюсюлманите като достойно за размисъл.

Религията  Ислям

"Ислям" означава-покорство и подчинение. В Корана тази дума приема следното значение: -покорство пред волята Божия. Това е най-общото и значение.Свещенният Коран не приема никоя религия освен  "Ислям"'а -в смисъла, който и дадохме; 

          " Ислямът е религията при Аллах. Дарените с Писанието изпаднаха в разногласие заради злобата помежду им, едва след като знанието доиде при тях. А за невярващите в знаменията на Аллах - Аллах бързо прави равносметка."                                                                           ( Ал Имран/19 )                                                                                                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next