Кратък поглед варху исляма и шийзмаб)преданието "Сакалейн"-Пророка повелява: "О хора аз оставям сред вас две неща, към които ако се придържате няма да изгубит пътя си - Божията книга ( Коранът ) и Ехл-ул Бейт".

( Мостенеде Хаким 148,109/3, Кензул Амал 44/1, Моснеде Ахмед 17,26/5 )

в) преданието "Сефине" ( Корабът ) - Пророкът повели: "О хора примерът за моя Ехл-ул Бейт между вас е корабът на Нух ( Ной ), който се качи на него ще се спаси, а който се възпротиви ще погине".

                                                                             ( Мустедраке Хаким 151/3 )

Тези и десетки други предания, а някои в тълкувания към Корана свидетелстват, че Ехл-ул Беийт са худджат (поръчител ) на Бога сред хората относно религиозните познания и че те са безпогрешни в обеснението им.Шийтското направление в Исляма, благодарение на вярата си в Ехл-ул Бейт, е уникално по себе си. Тя е единствената школа, която с вярата в уалая и пътеводството на пречистите Имами - което се изразява в изясняването на нормите на Исляма с тяхното постепенно прилагане и адаптиране с времето и платформата, и също така с образеца за съвършен човек инсане камил във всяко време, запазва връзката между Божието напътствие и хората, а също така и осигурява непрекъснатоста на Божествената уалая. Липсата на такава вяра в другите ислямски направления - също така и в другите религий - е довело до грешната представа, че религията не е осветила някои аспекти от живота на човека, и в тези случаи трабва да действаме съобразно прагматиката и интересите си без да се съобразяваме с религиозните учения. Следването на интереси абстрахирайки се от Божието откровение е донесло на човечеството като дар разногласия, дискриминация, интриги и войнии и е докарвало човечеството до прага на краха си. За доказателство ни стига да хварлим един по-обстоен поглед върху ситуацията в днешният свят и да си извлечем нужните поуки. Докато Шийзмът - уповавайки се на уалая на безгрешните имами е черпила идеи от Откровението. От Ехл-ул Бейт на Пророка са ни останали десетки хиляди предания и учениа за религията. Тези учения се изучават и разглеждат в учебните центрове на шийтите, от чието основаване са изминали 13 века.

          2)Политическата уалая на имамите - Шийзмът твърди, че Пророка на Исляма предостави хилафета на Емира на правоверните имам Али ( ас ) и след него на единадесетте имама от неговото потекло. Единствената причина това да не се сбъдне бе невежият фанатизъм, който съществуваше и стана причина събитията около хилафета да се развият в грешна посока и ученията на Исляма да не се реализират.Това твърдение се базира на словата на Пророка.

а)преданието "Мензелет" ( положението ) - Бухари в книгата си Сахих предава: "Пророкът тръгна на военен поход - Газве - с него трагнаха и хората. Али (ас) каза: "Да тръгна ли с тебе?" Пророкът отвърна: "Не!' Али (ас) заплака. Пророкът му каза: "Не си ли доволен - положението ти към мене да е като положението на Харун ( Аарон ) към Муса ( Моисей ) с разлика в това, че след мене няма друг пророк. Не е достойно да си замина, докато не съм те назначил за халиф".

( Сахих-е Бухари глава-фазаиле сахабе/5, глава менакиб-е Али/24; Сахих-е Муслим глава - фазаил-е Али/121,120 )

б) преданието "Гадир" - Ахмед цитира от Зейд синът на Еркам: "Бяхме в спътничество на Пророка и достигнахме долината ( извора ) Хум. Заповядаха да изпълним молитва. След като сваршихме молитвата построихме импровизиран подиум на който застанаха. И повелиха; "Дали знаете и потварждавате, че аз съм по-приближен към душите ви от самите вас?" Хората отговориха: "Да знаем и потвърждаваме." Повелиха: "На когото аз съм водач и Али е негов водач. Господи приближи към себе си този който го приеме и отбласни този, който го отрече."

          Трябва да отбележим че случката Гадир е предшествана от низпосланието на словението за Пояснението ( Айе-е Иблаг ), където Бог повелява: "О, Пратенико, оповести какво ти бе низпслано от твоя Господ! А не го ли сториш, ти не ще си оповестил Неговото послание. Аллах ще те защити от хората. Аллах не напътва неверниците".         ( Маида/67 )back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next