Кратък поглед варху исляма и шийзма          А след пояснението ня уалая на имам Али (ас) се низпослава словението за "Завършеноста" или "Целоста" на религията ( Айе -е икмал-ед дин ): "Под възбрана са за вас мършата, кръвта, свинското месо и закланото за друг, а не за Аллах; и удушеното, пребитото, погиналото при падане, намушканото, и от което звяр е ял - освен което сте заклали още живо според предписанието - и принесеното в жертва на каменните идоли; и да гадаете със стрелите. Това е нечестивост. Днес онези, които не повярваха, се отчаяха пред вашата религия. Не се плашете от тях, а се плашете от Мен! Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия. А за онзи, който е принуден от глад, без да е склонен към грях - Аллах е опрощаващ, милосърден".  

                                                                                                          ( Маида/3 )

          Това което изброихме тук, като достоверна документация е една нищожна част от солидният корпус словения, предания, доводи и исторически аргументи - и то от изворите на сунитите. Всички мюсюлмани и фракцийте в Исляма се сблъскват с този въпрос: "Как е възможно Мухаммед (саа), с цялата си загриженост и ангажираност с положението на ислямската умма ( общност ), да е оставил въпроса за водачеството на произвол?". Тази мисъл придава значение и на най-нищожното посочване, а камо ли на такива явни изказвания!?...

          С този коментар става ясно, че шийзмът на практика е продължение на делото , чийто основател е самият Пророк. Шийзмът е прочит от Исляма, който ни е експлекиран (предаден ) и разяснен от семейството на Пророка в качеството им на преки Негови възпитаници. Имам Али (ас) в едно от писмата към шийтите (привържениците ) си повелява: "В Корана е казано: "и от адептите (шиитите) му е Ибрахим" и вие сте от адептите на Пророка... Звание което е общо и не нововъведено...

          Тоест подчинение на мене е подчинение на Пророка, защото Негова светлост ме е назначил за свой Заместник, тъй както думата  шия не се отнася само за някои от сподвижниците ми, като: Абузер, Микдад, Селман-е Фарси, Аммар Ясер, а е епитет на всеки който вярва в Мухаммед и Неговия Заместник. Въпреки това, поради случката Сакифе, политическата уалая на имамите не получи обективност. Тъй като, за голямо сажаление, поради страха на двете династий -Омаядите и Аббасидите от влиянието на Ехл-ул Бейт причиниха тяхното изолиране, и в слведствие на това те бяха отхвърлени и хората пренебрегнаха качеството им на "източници на ислямската наука", до такава степен, че всички имами подложени под опасноста на гонения и терор, бяха принудени да действат предпазливо, и в крайна сметка да се стигне до мъченическата смърт на всички тях - без изключение.

          Зовът на днешният шийзъм - абстрахирайки се от въпроса за приемничеството на светската власт на Пророка от страна на имамите - е: (поне) да се възроди научният авторитет на Ехл-ул Бейт и де се разпространи тяхното ментално учение. Според нашите убеждения, много от проблемите и нередиците в ислямската общност произтичат от тази изолация и "ощетяването" ни от техните напътствия, и ако ислямската общност бе извървяла пътя си под формата, която бе посочена от Пророка, то тя днес щеше да обхване целият свят.

Имамите на шиитите

          Непорочните имами (ас), които един след друг бяха приемниците и наместниците на Пророка (саа) са дванадесет, като последният от тях е още жив, но ни облаговолява с присъствието си зад завесата на невидението. След избирането на Али ибн Аби Талиб за имам от страна на Пророка (саа) , е достатъчно той - Али ибн Аби Талиб (ас) - да посочи друг за свой наместник ( приемник ) - тоест вторият имам и по същият начин и другите имами. Всеки от имамите на шийзма е посочил следващия свой Приемник ( Заместник ).

          Всичко това е при положение, че отделно имаме предания, в които : 1) - е казано, че имамите са 12; 2) - техните имена са изброени и техният имамет е подкрепен. За пример ще ви дадем две от книгите не Ехли Суннет: Бухари от Джабир ибн Семуре цитира: "Чух Пратеника на Аллах да казва: "Ще има 12 емира...",след това каза нещо, което не го чух, попитах баща си и той каза: "Пророкът каза, че всички те са от Курайш".

( Сахих-е Бухари   9/китабул ахкам/ глава 51 )

Термизи от Джабир цитира по следният начин: "Пророка каза: "След мен ще има дванадесет емира".                       ( Сахих-е Термизи 2/45 )

Ахмед ибн Ханбел цитира по следният начин: "Пророка каза: "За тази умма (общност) ще има 12 халифа".

                                                                              ( Муснед-е Ахмед 108-86/5 )        

Това предание и подобно нему са цитирани от десетки различни източници. Към кого можем да отнесем този брой 12 освен имамите на шийтите.

2) Муджахид синът на Аббас цитира следното подлание: "Евреин на име Натанаил посети Пророка и каза: "Има неща, които ме измъчват и искам да ги споделя с вас." Изброи няколко неща едно от, които касаеше наследниците на Пророка. Пророка повелиха: "Моят приемник е Али синът на Аби Талиб, след него са двамата ми внука Хасан и Хусеин. Следват ги 9 имама от потеклото на Хусейн. Евреинът каза: "Изброй имената Им!" Пророка: "След Хусейн идва Али, синът му Мухаммед, Джафер...Мехди (аф). Последният от тях ще премине в окултация и ще бъде скрит от погледите. Ще се яви когато Бог пожелае и ще възроди моите учения, които ще бъдат занемарени."


[1] саа – (салл-аллаху алейхи же аалихи) – Бог да  благослови него и семейството му

[2] ас – (алейхи-с селам) – Бог да го бладословиback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12