Да оценим Аллах с истинското Му величие„Всяко нещо във Вселената свидетелства за съ­ществуването на Бога, погазва Неговата сила и величие... Неговите знамения ги виждаме в самите нас и ги съзираме във всяка частица от творението. А науките са дело, което се състои само в изучаването на творенията на Аллах и на следите от Него." - казва американския академик по философски, психологически, физически и природни науки д-р Мариет Стени Конгден.

А последният от пророците на Аллах казва :

„Размишлявайте върху творенията но Аллах и не мис­лете за Неговата същност. Вие никога не можете да си Го представите както Нему подобава."

И ако Аллах е Творецът, Господарят, Владетелят, има ли тогава по-голям бунт от този на човек, кой­то злоупотребявайки с дадената му „власт" и „сво­бода" е обърнал сърце и разум срещу своя Добродетел - Аллах? Използващия всички свои дадености противно на волята на Бога е тиранин и угнетител. Защото гнетът и тиранията е погрешно възползване от да­дена сила или власт. Неверието не е във вреда на Все­вишния, а в наша вреда. Нека да възвеличим Аллах и да подобрим отношението си към Него.

Пророците идват с Божията слава!

Всевишният Аллах ни се разкрива с две неща. Това са: Неговите творения и собственото „Слово". Той ни показва това, което създаде като свидетелство за Себе си. Избра сред човеците пророци /пейгамбери/ - пътеводители, с които Той контактува и преда­ва чрез тях своето Слово на останалите човеци. Гос под избира само най-праведните и достойни човеци за мисията да предупреждават и насочват хората към правия път. Но, високомерни и нагли хора изкривяват и изопачават Словото на Бога и дори биографията на Неговите пратеници. Всевишният Аллах не се ангажира с опазването на посланията, а по-скоро натовар­ва с тази отговорност народа на Неговите пророци. Религията на Аллах все пак бе опазена, тъй като бе подновявана чрез следващи пророци.

Всевишният Аллах вдъхнови и низпосла четири го­леми писания, които разкриват Неговата воля. Той не ги пише, а по-скоро това го правят неговите проро­ци, на които са били продиктувани.

Тези книги на Всевишния Аллах са еднакво истинни, но всяка следваща е все по-обхватна, потвърждава предишната и коригира грешките на хората спрямо нея. Ако една от тях бъде отречена, означава, че се отрича слово на Бога, с което се проявява „неверие" спрямо Него. И ако отречем един от пророците на Аллах, означава, че се бунтуваме срещу Този, който го изпрати, а именно срещу нашия Създател, който казва:

„О, вярващи, вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и в Книгата, която е низпослал на Своя Пратеник, и в Писанието, което е низпослал преди! А който отрича вярата в Аллах и в Неговите ангели, и в Неговите писания, и в Неговите пратеници, и в Сьдния ден, той дълбоко се е заблудил." (4:136)

Всевишният Аллах е изпратил Нух /Ной/, Лут /Лот/back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next