Да оценим Аллах с истинското Му величиеИбрахим /Аврам/, ЯКуб /ЯКов/, Муса /Мойсей/, Давуд /Давид/, Иса /Исус/ и др. Аллах да ги благослови, като Негови пратеници, но последователите им след вре­ме се отклоняват от Божия път като изменят даде­ното им вероучение. Именно така след Муса, алейхисселям /мир нему/, възниква и юдеизма с неговите пи­сания като религия.

Юдеизма се опълчи срещу Бога!

Юдеизмът или еврейството със своите привърженици претендира, че следва пътя на Муса /алейхис-селям/ и се ръководи от книгата Тора /Теврат или Петокнижие/, която му е дадена от Всевишния Бог. Същото им отношение било и към Давуд /алейхисселям/ и даденото му от Аллах писание Псалми /Забур/. Въпреки някои частично опазени исторически сведе­ния, житейски мъдрости и предсказания, тези книги вече са загубили своето предназначение. Човешкото слово е вплетено в божественото, фалшивото в истинското, и хората на Писанието не разполагат с оригинала и не могат да се напътят. Безизходицата се превъзмогва единствено с напътствията на Кора­на, с чието Божествено слово и оригинал човечест­вото все още разполага.

Всевишният Аллах казва:

„Ние низпослахме Тората с напътствие в нея и със светлина... А който не съди според онова, което Аллах е низпослал - тези са неверниците." (5:4)

„...И на Давуд дадохме Псалмите /Забур/." (4:163)

Юдеите /евреите/ отхвърлят Аллах и изкривяват, изопачават и извращават писанията Му. Сам Гос­под  Аллах  казва:

„Ала угнетителите подмениха словото, което им бе казано, с друго." (2:59)

„И защото нарушиха своя обет, Ние ги проклехме и сторихме сърцата им да закоравеят. Те измениха словата, размествайки ги. И забравиха част от оно­ва, което им бе напомнено. И не преставаш да отриваш тяхната измяна освен у малцина от тях." (5:13)

„Нима копнеете да ви повярват, щом част от тях слушаха Словото на Аллах, после го изопачават, Знаейки, след като го бяха проумели? (2:75)back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next