Да оценим Аллах с истинското Му величиеотношение, които се намират в сборниците за автентични хадиси

5) със спецификата на арабския език, на който е Корана. Пример за това е, ме Аллах гобори за Себе си обикновено лице множествено число. Под израза „Ние", не се изтъкват няколко а само Един, който възвеличава Себе си. Тази форма на самоуважение  и възвеличаване има и в еврейския език и е използвана и в кралските обявления и заповеди. Но когато се изразява една лична, специална връзка

се използба „аз" или „мен". Подобна форма на уважение има и в българския  и други езици, но във второ лице мн. ч.)

- Версията за изгонването на Адам и жена му от Рая, че „се скриват" от своя Създател /Тора, Би­тие 3:8-10/ отсъства от Корана /7:19-25/, който потвърждава универсалното знание на Бога:

„Не ви ли казах, че аз знам невидимото на небеса­ та и на земята, и знам какво разкривате и какво по­ тулвате." (2:33).

- Разказа за физическата разпра между Аллах и Якуб /алейхис-селям/, в чиято „борба" Яков „надвива" Бога /Тора, Битие 32:28-29/, напълно отсъства от Корана, защото Аллах е непобедим и несравним в Своите ка­чества:

   „Нищо не Възпира Аллах нито на небесата, нито на земята. Той е Всезнаещ, Всеможещ." (35:44)

- „Събуждането" на Аллах от сън като опиянен
/Псалми78:65 и 44:23/, е напълноотречено от Кора­на:

„Не Го обзема нито дрямка, нито сън." (2:255)

- „Раждането" на човешки същества от Бога /Из­ход 4:22 и Псалми 2:7/, е също категорично отречено от Корана, защото тоба е животински процес за размножаване, Вследствие на който Аллах би имал свои подобия:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next