Да оценим Аллах с истинското Му величиеСлед като някои писари на старозаветните пи­сания описват собствената си смърт и Аллах забравя, че те тепърва ще умрат, та им говори в „минало свършено време"

Тора, Втор.34:5-8; Исус Навиев 24:29-30/, за какво опазване на текстовете от чуждо намешателство може да се говори ?!

„Да не споменавате вече: Наложено от Господа слово, защото извратихте думите на живия Бог!" -признава един от старозаветните пророци /Еремия 23:36/.

Исус никого не хулел Аллах!

Следващата религия, която изменя реалната

представа за Всевишния Аллах и Неговите пратеници е християнството. Бог избира Иса /Исус/, алейхисселям, за Негов пророк и му вдъхновява писание на име Евангелие /Инджил или Благовестие/, с което христи­яните днес не разполагат.

Всевишният Аллах казва:

„И на Иса му дадохме Евангелие, в което има на­ пътствие и светлина, и е потвърждение на Тората /оригиналния/, която бе преди него, и напътствие, и поучение за богобоязливите." (5:46)

Новозаветните евангелия представляват биогра­фични писания на четири отделни автора - Матей, Марко, Лука и Йоан. Никой от тях не казва в евангели­ята си, че пише с вдъхновение от Аллах и така преда­ва Божието слово. Нещо повече Лука признава, че съ­бира сведения за Иса /алейхисселям/ от хора очевид­ци. Понеже не се доверил на всеки, той изследва не Бога, а тях, за да напише Инджила си /1:1-4/! А в Еван­гелието на Йоан се откриват явни добавки на „друг писател", който посочва изказаното свидетелство в разказите „не на Аллах, а на Йоан" за истинно /19:35 и 21:24/! Факта, че новозаветните писания са съчинявани не по-рано от петдесет години след Пророка /алей­хисселям/, и дори не предават оригиналния текст на техните писатели свидетелства, че истината за Иса /мир нему/ ще се търси сред множество фалшификации и клевети. Ето няколко съпоставки между тях и учението на Корана:

- Според авторите на Новия завет Иса е „Богback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next