Да оценим Аллах с истинското Му величие/Йоан 1:1/ и „Негов единороден син" /Йоан 3:16/. Иса /алейхисселям/ се обяви за истински Божи син, докато праведниците са също Негови синове, но в преносен смисъл за всеки, който изпълнява болята на Аллах - каз­ват християните. Това означава, че Пратеникът не изпълни първата Божия заповед: „Да нямаш други бо­гове освен Мен!". Иса /алейхисселям/ проповядва на юдеите, че е изпратен от Аллах и не му се противо­поставя, но юдеите го разбрали погрешно, че правел себе си на Бог.(Думите: „Аз и Отец едно сме" /Йоан 10:30/ са разтълкувани от контекста /10:34-38/ и най-вече, където се уточняват отношенията Като единност в „учението", а не в „божествеността"/17:20-21/ нещо, което не само юдеите не разбират, но и християните.) Иса /алейхисселям/ никога не определя мисията си да е изпратен като „Бог". Затова дори в новозаветните писания няма нито един стих, който да предава ясно и конкретно думи на пророка : „Аз съм Бог" или „Молете се на мен, защото съм Бог".

Коранът се съгласява с Исус, но не се съгласява с авторите на Новия завет и християнските църкви. Нашият Господ Аллах казва:

„Бяха неверници онези, които рекоха: „Аллах /Бог, това е Месията, синът на Мерием /Мария/." А Месия­ та рече: „О, синове на Исраил, служете на Аллах – моя Господ и вашия Господ! За онзи, който съдружава с Ал­лах / т.е.прави подобия на Него/, забрани му Аллах Рая и неговото място е Огънят. Угнетителите нямат  закрилници." (5:72)

Клеветите срещу Исус /Иса/, алейхисселям, са де­вети и срещу Онзи, който го изпрати с напътствие. Сам Исус се отрича като Бог и обявява единствено Аллах, който го изпрати за истински Бог. Това го че­тем в Новия завет:

„ А това е вечен живот, да познаят Тебе, единния истински Бог, /и да познаят / Исус Месията, когото си изпратил."  /Йоан 17:3/

- Според Новия завет Пратеникът на Аллах - Иса, алейхисселям, не изпълни и друга от десетте Божии заповеди: „Почитай баща си и майка си !" Арогантно­то му поведение към собствената майка, чиито доб­рини той забравя, когато трябва да напие сватбари като превърне бъчвите с „вода" във "„вино" е повод да запитаме: защо върши делата на Сатаната, след като е изпратен да яви Божията слава? Обръщение­то към тази, която го е родила: „О, жено, какво има между мен и теб?!" /Йоан 2:4/, е обръщение, от кое­то майките биха се пръснали от мъка и скръб. Този разказ не само разрешава употребата на „майката на всички злини" - алкохолните питиета, но поучава, че това бе първото чудо, извършено от праведния и непорочен Исус!

Свещеният Коран приема подобни разкази за кле­вети. Той посочва, че първото знамение, което Иса /алейхисселям/ стори е като проговаря изразително и ясно в люлката си, за да защити майка си от клеве­тите на юдеите. Сред изказаните думи е следното:

„/И ми повели Аллах/ да бъда нежен Към своята майка. И не ме стори Той горделив, непокорник" (79:32)

Именно тук се посочват и други думи на Исус /мир нему/:

„И ме стори /Аллах/ благословен, където и да се намирам. (19:31)back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next