Да оценим Аллах с истинското Му величиеДокато Новият завет се уповава на Стария за­вет /Втор.21:23/, за да обяви Месията Иса за „проклет" /Пое. Към Гал. 3:13/.

Тази клевета наред с клеветата, че Иса /алейхис­селям/ умрял, за да „откупи греховете" на хората е дело на Павел, който се престори, че приема христи­янството. Евреинът нагло признава всички обвине­ния срещу него, че проповядва ново учение на нов Исус: „Но, нека е тъй, че аз не съм ви отегчил, обаче като хитър съм ви уловил с измама." /Нов завет, 2 Пое. Към Кор.12:16/

-   Според новозаветните писания Иса /Исус/, алей­хисселям, е разпънат на кръст и изпада в клинична смърт, от която се свестява след три дни. Разказите предават и противоречиви сведения /Матей 27:32 -Йоан 19:17; МарКо15:32 - ЛуКа 23:39-43 и др./. Коранът отрича тези сведения:

„Иизрекоха/юдеите/: Ние убихме Месията Иса, синът на Мерием, пратеникът на Аллах. - но не го уби­ ха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в равногласие за това, се съмняваха за него. Ня­ мат знание за това, освен да следват предположения. Със сигурност не го убиха те. (4:157)

Незачитането, хулите и клеветите срещу който и да е пратеник на Аллах е незачитане и противо­поставяне на Онзи, който го освети, избра и изпрати сред хората, а именно Всевишния Аллах.

Напътствието е само от Аллах!

За да открием истината за Аллах, истината за Неговите пророци, истината за задгробния живот и всичко онова, което ни е недостъпно, неразбрано и неизвестно, ние трябва да се обърнем към последния Божи пророк и вдъхновената му книга - Коран.

„Този Коран не може да е откровение от друг, ос­вен от Аллах - в потвърждение на онова преди него и ]а разяснение на Писанието - няма съмнение в него! -от Господа на световете. Или казват /за Мухаммед/: „Той го е измислил." кажи: „Донесете една сура подоб­на на неговите и призовете когото можете освен Ал­лах, ако говорите истината!" Да, вземат за лъжа зна­нието, което не обхващат и още не е дошло при тях неговото тълкуване. Така го взеха за лъжа онези преди тях. Виж какъв е краят на угнетените !" (10:37-39)

Една от най-големите грешки на християнството е, че почита Стария завет на юдеите като „Божие слово", но въпреки изживяванията в него се откриват предсказания, че от чуждите на Мойсей и Израил народи ще има Божи пророк /Тора, Втор.18:18 в контекст от 17:14-20 и 18:1-19/. Неговото описание аб­солютно съответства с биографията на Мухаммед /алейхисселям/, който бяга с мюсюлманите от Мекка към теманската земя и нейното селище Медина, къде­то е посрещнат учтиво и с голяма невиждана радост:

„Наложеното за Арабия пророчество... жители на теманската земя, донесете вода за жадния, посрещнете бежанците с хляба си. Защото побегнаха от сабиите... от лютостта на войната..."back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next