15.СУРА АЛ-ХИДЖР(АЛ-ХИДЖР)

Меканска. Съдържа 99 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Алиф. Лам. Ра. Това са знаменията на Книгата ­ ясния Коран.

2.  Неверниците ще възжелаят да са били мюсюлмани.

3.  Остави ги да ядат и да се наслаждават, и да ги отвлича надеждата! Те ще узнаят.

4.  И не сме унищожили Ние никое селище, без да се знае какво му е писано.

(Нито една от страните, погубени, като ги е погълнала земята или са били изтребени народите им, или чрез други бедствия, не е била унищожена слепешком и случайно, а по силата на Божието предопределение. Подобно на хората, и държавите, и народите имат предопределен живот. Както хората се раждат, израстват, остаряват и накрая умират, така и държавите възникват, развиват се и накрая в деня, предопределен от Бога, рухват и преминават в историята. Подобно на хората, някои от тях живеят дълго, а други ­ кратко.)

5.  Никоя общност не изпреварва своя срок и не го забавя.

6.  И рекоха [неверниците]: “О, ти, комуто бе низпослано Напомнянето, ти си луд!

7.  Защо не ни доведеш ангелите, ако говориш истината?”1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next