16.СУРА ПЧЕЛИТЕ(АН-НАХЛ)

Меканска, с изключение на последните три знамения, които са медински. Съдържа 128 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Повелята на Аллах непременно ще дойде, но не прибързвайте с това! Пречист е Той! Превисоко е над онова, с което Го съдружават!

2.  Той низпослава ангелите, разкривайки Своята повеля комуто пожелае от Своите раби: “Предупреждавайте, че няма друг бог освен Мен! И да се боят от Мен!”

3.  Той сътвори небесата и земята с мъдрост. Превисоко е над онова, с което Го съдружават!

4.  Той сътвори човека от частица сперма и ето го ­ явен противник!

5.  И сътвори Той добитъка. В него има топлина за вас и ползи, и от него ядете.

6.  В него има и хубост за вас, когато го прибирате вечер и когато го подкарвате на паша.

7.  И носи вашите товари към страни, които не бихте стигнали освен с тежък труд. Вашият Господ е състрадателен, милосърден.

8.  [Сътвори] и конете, и мулетата, и магаретата ­ за да ги яздите и за украса. И сътвори Той каквото не знаете.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next