100.СУРА ПРЕПУСКАЩИТЕ(АЛ-АДИАТ)

Меканска. Съдържа 11 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в [конете ­ ] препускащите с пръхтене

2.  и мятащите искри с чаткане,

3.  и връхлитащите сутрин,

4.  и вдигащи с това прахоляк,

5.  и врязващи се в множество [от врагове] ­

6.  човекът е голям неблагодарник към своя Господ.

7.  И сам на това е свидетел.

8.  И е силна любовта му към благата.1 next