2. Кравата2.СУРА КРАВАТА
(АЛ-БАКАРА)

Мединска. Съдържа 286 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Алиф. Лам. Мим.

(В началото на някои сури има букви от арабската азбука, наречени “буквени съкращения”, които също са знамения, но истинският им смисъл е неясен (муташабих) и единствено Аллах го знае. Учените от своя страна им дават различно тълкуване.)

2.  Тази Книга ­ без съмнение в нея ­ е напътствие за богобоязливите,

3.  които вярват в неведомото и отслужват молитвата, и раздават от онова, което сме им дали за препитание,

4.  и които вярват в низпосланото на теб и в низпосланото преди теб, и в отвъдния живот са убедени.

5.  Тези са напътени от своя Господ и тези са сполучилите.

6.  За онези, които не повярваха, за тях е все едно дали си ги предупредил, или не си предупредил ­ те не вярват.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 next