17.СУРА НОЩНОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ(АЛ-ИСРА)

Меканска, с изключение на знамения 26, 32, 57 и от 73 до 80, които са медински. Съдържа 111 знамения.

(Сурата е озаглавена така, защото в нея се споменава нощното пътешествие на Пророка Мухаммад от Мека до Йерусалим, до “Най-далечната джамия” (“Ал-Акса”), което е част от неговото възнесение.)

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Пречист е Онзи, Който пренесе Своя раб нощем от Свещената джамия до Най-далечната джамия, околностите на която Ние благословихме, за да му покажем от Нашите знамения. Той е Всечуващия, Всезрящия.

2.  И дадохме на Муса Писанието, и го сторихме напътствие за синовете на Исраил: “Да не приемате друг покровител освен Мен,

3.  о, потомство на онези, които пренесохме заедно с Нух!” Той бе признателен раб.

4.  Предрекохме Ние на синовете на Исраил в Писанието: “Ще рушите по земята два пъти и ще потискате с огромен гнет.”

5.  И когато настъпи обещаното за първото от двете, изпратихме срещу вас Наши раби, които имаха огромна мощ, и ви издириха сред домовете. И това обещание бе изпълнено.

6.  После ви дадохме надмощие над тях и ви подпомогнахме с имоти и синове, и ви отредихме повече воинска сила.

7.  Ако благодетелствате, за себе си благодетелствате, а ако вършите зло, то пак е за вас. И когато настъпи обещаното за втория път ­ [изпратихме други], за да ви унижат и да влязат в храма, както влязоха там първия път, и съвсем да унищожат онова, което надвиха...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next