20.СУРА ТА ХА(ТА ХА)

Меканска, с изключение на знамения 120 и 121, които са медински. Съдържа 135 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Та. Ха.

2.  Ние не ти низпослахме Корана, за да страдаш,

3.  а за напомняне на всеки, който се страхува [от Аллах] ­

4.  низпослание от Онзи, Който сътвори земята и високите небеса,

5.  Всемилостивия, Който се въздигна [безподобен] на Трона.

6.  Негово е всичко на небесата и всичко на земята, и всичко между тях, и всичко под пръстта.

7.  И дали ще говориш на глас [о, Мухаммад], или не ­ Той знае и тайното, и най-скритото.

8.  Аллах! Няма друг Бог освен Него. Негови са Най-прекрасните имена.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 next