22.СУРА ПОКЛОНЕНИЕТО ХАДЖ(АЛ-ХАДЖ)

Мединска, с изключение на знамения 11, 19, 20, 21, 22, 23 и 24, които са мекански. Съдържа 78 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  О, хора, бойте се от вашия Господ! Сътресението в Часа е нещо ужасно.

2.  В Деня, когато ще го видите, всяка кърмачка ще забрави своето кърмаче и всяка бременна ще роди преждевременно, и ще видиш хората опиянени. Ала не са опиянени те, но мъчението на Аллах е сурово.

3.  Някои от хората спорят за Аллах, без да имат знание, и следват всеки непокорен сатана,

4.  за когото е писано ­ всеки, който се сближи с него, той ще го заблуди и ще го поведе към мъчението на Огъня.

5.  О, хора, ако се съмнявате във възкресението, [вижте как] Ние ви сътворихме от пръст, после от частица сперма, после от съсирек, после от късче, сякаш надъвкано месо ­ оформено и неоформено, за да ви изявим [Нашата сила]. И оставяме в утробите когото пожелаем за определен срок, после ви изваждаме като деца, после [ви препитаваме], за да стигнете своята зрелост. И някой от вас умира, а някой от вас бива доведен до най-окаяната възраст, и тогава не знае нищо, след като е знаел. И виждаш земята безжизнена, но когато изсипваме вода върху нея, тя се раздвижва и набъбва, и отглежда всякакъв прелестен вид.

(В хадис, предаден от Абдуллах ибн Масуд, Аллах да е доволен от него, Пратеника на Аллах, мир нему, казва: “Наистина сътворението на всеки един от вас се събира в утробата на майка му за четиридесет дни във вид на капка семенна течност, после се превръща в нещо, което се закачва за четиридесет дни, след това ­ в късче сдъвкано месо, отново за четиридесет дни, после бива изпращан ангелът, който вдъхва у него живот ...”)

6.  Това е, защото Аллах е Истината и Той съживява мъртвите, и Той за всяко нещо има сила.

(Мъртвите ще бъдат съживени от Всевишния Аллах, както Той съживява с водата мъртвата земя.)1 2 3 4 5 6 7 8 9 next