23.СУРА ВЯРВАЩИТЕ(АЛ-МУАМИНУН)

Меканска. Съдържа 118 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Сполуката е за вярващите,

2.  които в своята молитва са смирени

3.  и които от празнословието странят,

4.  и които милостинята закат дават,

5.  и които целомъдрието си пазят,

6.  освен за техните съпруги или за владените от техните десници. Те не ще бъдат порицавани ­

7.  а които се стремят към друго, освен това, тези са престъпващите, ­

8.  и които повереното им и обетите си съблюдават,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next