24.СУРА СВЕТЛИНАТА(АН-НУР)

Мединска. Съдържа 64 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Сура, която Ние низпослахме и наложихме. В нея низпослахме ясни знамения, за да се поучите!

2.  На всяка прелюбодейка и всеки прелюбодеец ударете по сто бича и да не ви обземе състрадание към тях, като прилагате религията на Аллах, ­ ако вярвате в Аллах и в Сетния ден! И да присъства на мъчението им група от вярващите!

(Съгласно юридическата терминология на Исляма, тази форма на наказание се нарича “хад”. Повелята в горното знамение се отнася само за онези, които не са семейни и прелюбодействат. Ако семейни мъж или жена са извършили прелюбодеяние, спрямо тях се прилага наказанието “раджм” ­ убиване с камъни.)

3.  Прелюбодеецът се свързва само с прелюбодейка или съдружаваща и прелюбодейката се свързва само с прелюбодеец или съдружаващ. Възбранено е това за вярващите.

4.  А на онези, които набедят целомъдрени жени, после не доведат четирима свидетели, ударете осемдесет бича и не приемайте никога тяхно свидетелство! Тези са нечестивците,

5.  освен които след това се покаят и поправят. Аллах е опрощаващ, милосърден.

6.  А които набедят своите съпруги и нямат свидетели, освен самите себе си, всеки от тях да засвидетелства четири пъти в името на Аллах, че наистина е искрен.

7.  А петия път ­ проклятието на Аллах да е над него, ако лъже.1 2 3 4 5 6 7 next