28.СУРА РАЗКАЗЪТ(АЛ-КАСАС)

Меканска, с изключение на знамения от 52 до 55, които са медински. Знамение 85 е низпослано в ал-Джухфа по време на Преселението. Съдържа 88 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Та. Син. Мим.

2.  Това са знаменията на ясната Книга.

3.  Четем ти с истина от историята за Муса и за Фараона ­ за хора вярващи.

4.  Фараонът се възгордя на земята и раздели на групи нейните жители. Обезсилваше една част от тях ­ избиваше синовете им и пощадяваше жените им. Той бе от сеещите развала.

(Един гадател предсказал на Фараона, че от народа на Исраил ще се роди човек, който ще му отнеме властта. Затова Фараонът разпоредил да бъдат избивани всички новородени момчета.)

5.  А Ние пожелахме да облагодетелстваме онези, които бяха обезсилени на Земята, и да ги сторим водители, и да сторим тях наследниците,

6.  и да ги утвърдим на Земята, и да покажем от тях на Фараона и Хаман, и войските им онова, от което  са се пазели.

7.  И разкрихме на майката на Муса: “Да го кърмиш, а когато се уплашиш за него, пусни го в морето! И не се плаши! И не скърби! Ние ще ти го върнем и ще му отредим да бъде от пратениците.”1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next