29.СУРА ПАЯКЪТ(АЛ-АНКАБУТ)

Меканска, с изключение на знамения от 1 до 14, които са медински. Съдържа 69 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Алиф. Лам. Мим.

2.  Нима хората смятат, че ще бъдат оставени да казват: “Повярвахме!”, без да бъдат изпитвани?

3.  Вече изпитахме онези преди тях. Аллах знае кои говорят истината и знае лъжците.

4.  Или онези, които вършат злини, смятат да ни убягнат? Колко лошо отсъждат!

5.  За който се надява да срещне Аллах ­ срокът от Аллах непременно ще настъпи. Той е Всечуващия, Всезнаещия.

6.  А който се бори, единствено за себе си се бори. Аллах не се нуждае от световете.

7.  А които вярват и вършат праведни дела, ще отмахнем от тях лошите им постъпки и ще им въздадем според най-хубавото от онова, което са извършили.

8.  И повелихме на човека да се отнася добре с родителите си. А ако те принуждават да съдружаваш с Мен онова, за което нямаш знание, не им се покорявай! Към Мен е вашето завръщане и Аз ще ви известя какво сте вършили.1 2 3 4 5 6 7 next