30.СУРА РОМЕИТЕ(АР-РУМ)

Меканска, с изключение на знамение 17, което е мединско. Съдържа 60 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Алиф. Лам. Мим.

2.  Ромеите бяха победени

3.  на най-близката земя. Но след поражението им те ще победят

4.  след няколко години. На Аллах е повелята и преди, и след това. В този ден вярващите ще ликуват

5.  с помощта на Аллах. Помага Той комуто пожелае. Той е Всемогъщия, Премъдрия.

6.  Обещано е от Аллах. Аллах не нарушава Своето обещание, ала повечето хора не разбират.

(Абу Бакр, Аллах да е доволен от него, повярвал в това истинно обещание на Всевишния Аллах и казал на съдружаващите, които се радвали на победата на персите-зороастрийци: “Аллах няма да позволи вашата радост да трае дълго, защото Той изпрати вест, че в рамките на няколко години византийците отново ще победят.” Обзаложили се на десет камили, че до три години византийците ще претърпят поражение. Абу Бакр разказал за случилото се на Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари. Той пояснил, че думата “бид” ­  “няколко години” ­  означава период между три и девет години, затова предложил и периодът, и броят на камилите да се увеличат. Отново се обзаложили, вече на сто камили, че византийците ще бъдат победени до девет години. Както се съобщава в достоверните хадиси на ат-Тирмизи, дните на битката при Бадр съвпаднали с победата ­ на византийците във войната им срещу персите. Така обещанието на Аллах се сбъднало. Абу Бакр получил спечелените при облога камили и като изпълнил заръката на Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, ги раздал на бедните.)

7.  Те добре познават земния живот, ала нехаят за отвъдния.1 2 3 4 5 6 next