31.СУРА ЛУКМАН(ЛУКМАН)

Меканска, с изключение на знамения 27, 28 и 29, които са медински. Съдържа 34 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Алиф. Лам. Мим.

2.  Тези са знаменията на мъдрата Книга ­

3.  напътствие и милост за благодетелните,

4.  които отслужват молитвата и дават милостинята закат, и за отвъдния живот са убедени.

5.  Тези са напътени от своя Господ и тези са сполучилите.

6.  А сред хората някой купува слова за забавление,  за да отклонява в неведение от пътя на Аллах и да го взимат на присмех. За тези има унизително мъчение.

(Според преданието това знамение е низпослано във връзка с един мъж на име Надир ибн Харис, който купувал и донасял книги с персийски приказки, и се обръщал към меканците с думите: “Мухаммад ви разказва историята за адитите и самудяните, а аз ще ви чета приказки за гърците и персите.” Като забавлявал съдружаващите, той се стремял да отклони хората от слушането на Свещения Коран.)

7.  И когато Нашите знамения му биват четени, той се отвръща високомерно, сякаш не ги чува, сякаш е оглушал. Възвести го за болезнено мъчение!1 2 3 next