32.СУРА ПОКЛОНЪТ(АС-САДЖДА)

Меканска, с изключение на знамения от 16 до 20, които са медински. Съдържа 30 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Алиф. Лам. Мим.

2.  Низпославането на Книгата ­ без съмнение в нея ­ е от Господа на световете.

3.  А [неверниците] казват: “Той я е измислил!” Не, тя е истината от твоя Господ, за да предупредиш народ, при който дотогава не е идвал друг предупредител, та да бъдат напътени.

4.  Аллах е, Който сътвори небесата и земята, и всичко между тях в шест дни. После се въздигна [безподобен] Той на Трона. Нямате освен Него друг покровител, нито застъпник. Не ще ли се поучите?

5.  Той управлява делата от небето до земята, после те се въздигат към Него в един Ден, колкото хиляда години, според вашето броене.

6.  Той е Знаещия и скритото, и явното, Всемогъщия, Милосърдния,

7.  Който сътвори със съвършенство всяко нещо и начена сътворяването на човека от глина.

8.  После Той сътвори потомството му от капка нищожна вода.1 2 3 next