33.СУРА СЪЮЗЕНИТЕ ПЛЕМЕНА(АЛ-АХЗАБ)

Мединска. Съдържа 73 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  О, Пророче, бой се от Аллах и не слушай неверниците и лицемерите! Аллах е всезнаещ, премъдър.

2.  И следвай онова, което ти се разкрива от твоя Господ! За вашите дела Аллах е сведущ.

3.  И се уповавай на Аллах! Достатъчен е Аллах за покровител.

4.  Аллах не е сторил две сърца в гърдите на един човек. И не е отредил да ви станат като майки вашите съпруги, които [отхвърляйки ги] оприличавате на своите майки. И не е отредил да ви станат синове осиновените от вас. Това са само думи, които вие изричате. Аллах казва истината и Той сочи правия път.

(Както един човек не може да има две сърца, така не може да се съчетаят качествата на майката и на съпругата, на осиновеното дете и на истинския син. Коранът отхвърля древната арабска традиция мъжът да изоставя съпругата си с думите “Ти за мен си като майчиния ми гръб!” (т.нар. “зихар”). При положение, че все пак го направи, мъжът дава изкупление. Ислямът не приема и осиновяването.)

5.  Назовавайте ги на бащите им! То е най-справедливо при Аллах. А ако не знаете бащите им, те са ваши братя в религията и ваши приятели. И нямате грях за онова, в което сте сбъркали, а за онова, което вашите сърца са кроели. Аллах е опрощаващ, милосърден.

6.  Пророка е по-близък за вярващите от самите тях, и съпругите му за тях са като майки. И роднините ­ според Книгата на Аллах ­ са по-близки едни за други при наследството, отколкото вярващите и преселниците, освен ако направите благодеяние за своите приятели. Така е предписано в Книгата.

(Вярващите имали обичай да се наследяват един друг като роднини. В това знамение се подчертава предимството на кръвната връзка при унаследяването.)1 2 3 4 5 6 7 8 next