34.СУРА САБА(САБА)

Меканска, с изключение на знамение 2, което е мединско. Съдържа 54 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Слава на Аллах, Комуто принадлежи всичко на небесата и всичко на земята! Негова е славата и в отвъдния живот. Той е Премъдрия, Сведущия.

2.  Знае Той какво прониква в земята и какво излиза от нея, и какво се спуска от небето, и какво се издига към него. Той е Милосърдния, Опрощаващия.

3.  Неверниците казват: “Не ще настъпи никога за нас Часът!” Кажи: “Не, кълна се в своя Господ, непременно за вас ще настъпи, ­ в Знаещия неведомото, от Когото нищо не убягва, дори с тежест на прашинка, нито на небесата, нито на земята, нито по-малко от това, нито по-голямо, без да е в ясна книга, -

4.  за да възнагради онези, които вярват и вършат праведни дела. За тях има опрощение и щедро препитание.”

5.  А за онези, които се стараят да осуетят Нашите знамения, има унизително, болезнено мъчение.

6.  И дарените със знанието виждат, че онова, което ти бе низпослано от твоя Господ, е истината и води към пътя на Всемогъщия, Всеславния.

7.  И рекоха неверниците: “Да ви посочим ли човек, който ще ви съобщи, че след като напълно бъдете разпилени, ще бъдете отново сътворени?

8.  Той лъжа ли за Аллах измисля, или пък е луд?” Ала не, които не вярват в отвъдния живот, те са в мъчението и в дълбокото заблуждение.1 2 3 4 5 6 next