36.СУРА ЙА СИН(ЙА СИН)

Меканска, с изключение на знамение 45, което е мединско. Съдържа 83 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Йа. Син.

2.  Кълна се в мъдрия Коран!

3.  [О, Мухаммад] ти наистина си от пратениците

4.  по правия път ­

5.  низпослан от Всемогъщия, Милосърдния,

6.  за да предупредиш хора, чиито бащи не бяха предупредени, затова са нехайни.

7.  Сбъдна се словото за повечето от тях ­ те не са вярващи,

8.  и сложихме на врата им окови до брадата, и са държани с вдигната глава.1 2 3 4 5 6 7 8 9 next