38.СУРА САД(САД)

Меканска. Съдържа 88 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Сад. Кълна се в Корана, носещ напомняне!

2.  Ала неверниците тънат в надменност и противене.

3.  Колко поколения погубихме преди тях! И стенеха те, но вече не бе време за спасение.

(“... преди тях” ­ преди меканските неверници.)

4.  И се удивиха, че им е дошъл предупредител измежду тях. И рекоха неверниците: “Този е магьосник-измамник.

5.  Нима превърна той боговете в един бог? Това наистина е нещо изумително.”

(С тези слова курайшите отричали Мухаммад. Когато той, мир нему, ги посъветвал да засвидетелстват, че Аллах е един, съдружаващите казали: “Как може единствен бог да управлява всичките същества?”. И не склонили да повярват.)

6.  И си тръгнаха знатните от тях: “Вървете и отстоявайте вашите богове! Именно това се възнамерява.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next