39.СУРА ТЪЛПИТЕ(АЗ-ЗУМАР)

Меканска, с изключение на знамения 52, 53 и 54, които са медински. Съдържа 75 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.

2.  Низпослахме на теб Книгата с истината. На Аллах служи, предан Нему в религията!

3.  Единствено Аллах е достоен за чистата религия. А които приемат покровители вместо Него, казват: “Служим на тях само за да ни приближават още повече до Аллах.” Аллах ще отсъди между тях в онова, за което са в разногласие. Наистина Аллах не напътва никой лъжец, неблагодарник.

4.  Ако Аллах искаше да се сдобие със син, Той щеше да избере от Своите творения което пожелае. Пречист е! Той е Аллах, Единосъщия, Покоряващия!

5.  Сътвори Той небесата и земята с мъдрост. Той заставя нощта да следва деня и заставя деня да следва нощта. И подчини Той слънцето и луната, всяко да се движи до определен срок. Той е Всемогъщия, Многоопрощаващия.

6.  Той ви сътвори от един човек. После от него създаде съпругата му. И ви даде осем чифта от добитъка. И ви сътворява Той в утробите на майките ви ­ творение подир творение в три тъмнини. Това е Аллах, вашият Господ! Негово е владението. Няма друг Бог освен Него! Как тогава бивате отклонявани?

(Всевишният Аллах е сътворил Адам, от него ­ съпругата му, а чрез тях ­ човечеството. Сътворените осем двойки ­  мъжки и женски животни ­ са камилата, кравата, овцата и козата. Трите мрака са утробата, матката и обвивката на плода. Под прехода от творение към творение се разбират спермата, съсирекът кръв, късчето плът, костите и зародишът, които представят стадиите на човешкото развитие в майчината утроба.)

7.  Ако Го отричате, Аллах не се нуждае от вас. И не приема Той неверието у Своите раби. А да сте признателни, това приема Той за вас. Никой прегрешил не ще понесе греха на друг. После при вашия Господ е завръщането ви и Той ще ви извести какво сте вършили. Той знае съкровеното в сърцата.1 2 3 4 5 6 7 8 next