40.СУРА ОПРОЩАВАЩИЯ (ГАФИР)

Меканска, с изключение на знамения 56 и 57, които са медински. Съдържа 85 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ха. Мим.

2.  Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Всезнаещия,

3.  Опрощаващия греха и Приемащия покаянието, Строгия в наказанието, Владетеля на благодатта. Няма друг Бог освен Него. При Него е завръщането.

4.  Само неверниците спорят за знаменията на Аллах. И да не те мами оживлението им по земята!

(Оживлението на неверниците се тълкува като спокойните им и безопасни пътувания за търговия и изгодни печалби, превъзходството, което са си осигурили на земята, и че Всевишният Аллах им е дал отсрочка за това.)

5.  Преди тях и народът на Нух, и общностите след него отричаха, и всяка общност кроеше да премахне своя пратеник, и спореха чрез лъжа, за да унищожат с нея истината. Затова Аз ги сграбчих и какво бе Моето наказание!

(“Преди тях” ­ и преди жителите на Мека е имало неверници. Налице са опустошените домове и следите от трагедията на тези народи вследствие на тяхното неверие.)

6.  Така се изпълни словото на твоя Господ спрямо неверниците. Те са обитателите на Огъня.1 2 3 4 5 6 7 8 9 next