41.СУРА РАЗЯСНЕНИТЕ(ФУССИЛАТ)

Мединска. Съдържа 54 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ха. Мим.

2.  Низпослание от Всемилостивия, Милосърдния ­

3.  Книга, знаменията на която са разяснени ­ Коран на арабски за хора проумяващи ­

4.  благовестител и предупредител. Но повечето от тях се отвръщат и не се вслушват.

5.  И казват: “Сърцата ни имат броня срещу онова, към което ни зовеш, и в ушите ни има глухота. Между нас и теб има преграда. Затова работи! И ние ще работим.”

6.  Кажи [о, Мухаммад]: “Аз съм само човек като вас. Разкрито ми бе, че вашият Бог е единственият Бог. Затова към Него се обръщайте и Го молете за опрощение! Горко на съдружаващите,

7.  които не дават милостинята закат и отвъдния живот отричат.

8.  А за онези, които вярват и вършат праведни дела, ще има безспирна награда.”1 2 3 4 5 6 next