43.СУРА УКРАСАТА(АЗ-ЗУХРУФ)

Меканска, с изключение на знамение 45, което, както се твърди, е мединско. Съдържа 89 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ха. Мим.

2.  Кълна се в ясната Книга.

3.  Ние я сторихме Коран на арабски, за да проумеете.

4.  Той е в Книгата-майка при Нас ­ възвисен, мъдър.

5.  Нима ще ви лишим от Напомнянето, защото сте хора престъпващи?

6.  И колко пророци изпратихме сред предците!

7.  И не е идвал при тях пророк, без да му се подиграят.

8.  И погубихме по-силни от тях. Отминаха много примери с предците.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next