45.СУРА КОЛЕНОПРЕКЛОННАТА(АЛ-ДЖАСИА)

Меканска, с изключение на знамение 13, което е мединско. Съдържа 37 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ха. Мим.

2.  Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.

3.  На небесата и на земята има знамения за вярващите.

4.  И във вашето сътворяване, и в това на тварите, пръснати [по земята], има знамения за хора убедени.

5.  И промяната на нощта и деня, и онова, което Аллах изсипва от небето за препитание, и съживява с него земята след нейната смърт, и смяната на ветровете, са знамения за хора проумяващи.

6.  Това са знаменията на Аллах. Четем ти ги според истината. Тогава в кое слово след Словото на Аллах и Неговите знамения ще повярват?

7.  Горко на всеки лъжец, грешник!

8.  Чува той знаменията на Аллах да му се четат, после надменно упорства, сякаш че не ги е чул. Възвести го за болезнено мъчение!1 2 3 4 next