48.СУРА ПОБЕДАТА(АЛ-ФАТХ)

Мединска. Низпослана е по пътя при напускането на долината ал-Худайбия. Съдържа 29 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ние ти дарихме [о, Мухаммад] явна победа,

2.  за да опрости Аллах твоите предишни грехове, и следващите, и за да довърши Той Своята благодат към теб, и за да те насочи по правия път,

3.  и за да те подкрепи Аллах с могъща подкрепа.

(Божествената благодат, с която Пророка, мир нему, е удостоен завинаги  далеч от всеки грях, се проявила при завладяването на Мека и ат-Таиф, разпространението на неговата слава навред по земята, помощта от Всевишния Аллах и победите, преклонението на упорстващите неверници. Наистина Мухаммад е Божият любимец. Той е разкрил истината за предходните законодателства, удостоен е с въздигане до най-недостъпните висини, станал е Пророк на хора и джинове, за него и неговата общност е дадено позволение да използват придобитото във война. Той ще бъде застъпник за вярващите в Съдния ден. Впризива към молитва и на много места в Свещения Коран Мухаммад се споменава наред с Всевишния Аллах, неговото име се включва в свидетелството, което декларира съществуването на единия Бог и това е най-големият дар от Аллах.)

4.  Той е, Който низпосла спокойствие в сърцата на вярващите, за да подсили тяхната вяра. На Аллах принадлежат войнствата и на небесата, и на земята. Аллах е всезнаещ, премъдър ­

5.  и за да въведе вярващите мъже и жени в Градините, сред които реки текат ­ там ще пребивават вечно, ­ и да ги избави от лошите им постъпки. Това е велико спасение при Аллах.

6.  И за да накаже лицемерните мъже и жени, и съдружаващите мъже и жени, които допускат за Аллах лоша догадка. Над тях да е лошата превратност! Аллах им се разгневи и ги прокле, и приготви за тях Ада. Колко лоша участ е той!

7.  На Аллах принадлежат войнствата и на небесата, и на земята. Аллах е всемогъщ, премъдър.1 2 3 4 next