49.СУРА СТАИТЕ(АЛ-ХУДЖУРАТ)

Меканска. Съдържа 18 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  О, вярващи, не предварвайте Аллах и Неговия Пратеник, и бойте се от Аллах. Аллах е всечуващ, всезнаещ.

(Забранено е на думи или дела да се противоречи на Аллах и на Неговия Пратеник или да се оповестяват еднолични решения по религиозни въпроси.)

2.  О, вярващи, не надигайте глас над гласа на Пророка и не му говорете високо, както говорите помежду си, за да не пропаднат делата ви, без да усетите!

(Взнамението се забранява да се говори на висок глас и да се крещи в присъствието на Пратеника на Аллах, мир нему. Историята на Сабит ибн Кайс, един от сподвижниците на Пророка, внася яснота в тълкуването на горната повеля. Той бил твърде гръмогласен и се притеснил, че ако проговори пред Пророка, делата му ще пропаднат, затова престанал да го посещава. Но Пророка, мир нему, заръчал да го повикат и го успокоил, като го благовестил, че ще бъде един от обитаталите на Рая.)

3.  Онези, които снишават глас пред Пратеника на Аллах, те са онези, чиито сърца Аллах е изпитал за богобоязънта. За тях има опрощение и велика награда.

4.  Онези, които те призовават иззад стаите ­ повечето от тях не проумяват.

(Около седемдесет души от бедуинското племе Тамим дошли по обед при Пратеника на Аллах, мир нему, точно когато си почивал в своята стая. Водачите им извикали:“О, Мухаммад, излез навън, ела при нас!” Знамението отхвърля подобно отношение.)

5.  А ако бяха изтърпели, докато им се покажеш, щеше да е най-доброто за тях. Аллах е опрощаващ, милосърден.1 2 next