НА КРАТКО ЖИВОТА НА МОХАММЕД(САА)[1]            През осмата година след хиджрет Пророка(саа) завладява и Мекка. Курейшитите при вида на многоброините мюсолмани, които напредват към Мекка се предават и не противопоставят на Мохаммед(саа), и така Пророка влиза в града без сражение. Първото начинание на Пророка (саа) след като вече е  в Мекка  бе да прости на тамошното население заради доскорошната вражда и да изхвърли всичките приблизително 360 идола от храма Кааба, след което изрече следните слова:

            “Охора, Богпречистиизмеждувасневежатагорделивостихваленетовиспредцитеси. Знайте, чевиестеотАдемиАдемеотпръст. Знайте, най-добритерабинаАллахсабогобоязливитеинепрегрешаващите.”[24]

            След кратък престой в Мекка Пророка(саа) се запътва отново към Медина. След няколко месеца той бе осведомен за намерението на римската армия да нападнат и завладеята земите на ислямската държава. Веднага след като научава за плановете на римляните той заповядва да се мобилизира воиска и да поемат към границите на Шам (областа около Дамаск), като сам поема полководството на армията. След като изминава дългият път от Медина до Шам през месец Шабан на деветата година след Хиджра те пристигнат в  местноста Табук, която бе по границата на Шам, но за тяхно  голямо учудване няма следа дори от римляните. Защото римланите  узнават за похода на армиата под полководстжото на Мохаммед(саа) и от страх да загубят сражението се отказватот своето намерение.

            След като преценява, че няма вражеска опасност Прпрока(саа) заповядва на хората си да се върнат в Медина. Този поход Газве, който бе наречен “Табук” бе последният поход Газве на Пророка(саа).

            Годината през която Пророка(саа) бе най-успешна за Пророка(саа) по земите на Хиджаз бе деветета година след Хиджра. Защото през тази година по време на ритуала Хадж езичниците на Мекка бяха помилвани.[25] Това важно сабитие им бе обявено посредством Емирът на правоверните Имам Али(ас) на Курбан Байряма и бе пожелано от тях в продължение на четири месечен срок да изяснят отношението си към Исляма. Впоследствие на което представителите на различни племена се отпътиха към Медина за да оповестят на Пророка(саа) че са приели Исляма или пък, че си остават на предишната си религия, като приемат да плащат данък (джизийе), който осигурява сигурноста им по земите на ислямсктата държава. И по такъв начин традицията на идолопоклоничеството бе затрита от земите на Хиджаз и на неино място бе основано единобожието.

            През десетата година след Хиджра Пророкат(саа) се бе приготвил за Хадж, голяма част от мюсюлманите заедно с него се приготвиха за път към Мекка, за да могат да научат напълно начина на изпълнение на рутуала Хадж от Пророка(саа). На четвърти Зилхаддже Пророка(саа) пристигна в Мекка и след изпълняването на ритуала Хадж той се отправи към Медина. Когато той заедно със съприводничеството на около 120 хиляди от мюсюлманите стигнаха до местноста “Джухве”, бе заповядано на кервана да спре. Пророка(саа) след като изпълни обедната милотва изнася реч краи извора Гадир-и Хум и след това вдигайки раката на Али ибн Аби Талиб(ас) изречва следните слова:

            “НакоготоазсъмводачиАлиенеговводач, оАллах, подкрепитози, койтогоподкрепииизоставионзикойтогоизостави...”[26]

            Това събитие бе станало ппез осемнадесетият ден на месец Зилхаддже. След вращането си от патуването на Хаджет-ул Веда (Хаджат на Сбогуването) Хз.Мохаммед(саа) вече живееше последните си дни. И на двадесет и осмиъат ден на месец Сефер през единадесетата година след Хиджра Светият Пророк Мохаммед инб Адбуллах ибн Абдул Мутталиб(саа) затвори очи на този свят и душата му отделяйки се от Свещеното му тяло се пресели във вечният Дом.[27]

            Хз.Фатима Зехра(са)[28] бе единствената рожба на Пророка(саа) и блогословеното му потекло продължи от нея.


[1] саа –(салл-аллаху алейхи уе аалихи) – Аллах да благослови него и семейството муback 1 2 3 4 5 6 next