56.СУРА СЪБИТИЕТО(АЛ-УАКИА)

Меканска, с изключение на знамения 81 и 82, които са медински. Съдържа 96 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Когато Събитието настъпи,

2.  никой не ще възпре неговото настъпване ­

3.  принизяващо и въздигащо.

4.  Когато земята се разтърси в трус

5.  и планините се разломят на отломки,

6.  и станат разпиляна прах,

7.  вие ще станете на три групи:

8.  едни - отдясно, ­ какво ще е за тези отдясно?;1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next