58.СУРА СПОРЪТ(АЛ-МУДЖАДАЛА)

Меканска. Съдържа 22 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Чу Аллах думите на онази, която спореше с теб за своя съпруг и се оплака на Аллах. Аллах чу вашия разговор. Аллах е всечуващ, всезрящ.

(Арабите имали обичай, наречен “зихар” ­ мъжът казвал на жена си:“Ти си като гърба (захр) на майка ми!” и това било достатъчно основание да я изостави завинаги. Един от сподвижниците на Пророка ­ Аус ибн ас-Самит ­ се бил разделил със съпругата си по този начин. Тя се оплакала на Пророка, че на младини е била от полза за семейството си, отгледала деца, грижела се за мъжа си, а сега, на стари години, вместо благодарност, е подложена на унижения. Жената помолила Пророка  да отсъди в нейна полза и да възстанови разтрогнатия брак. Въпреки че настоявала, Пратеника на Аллах не можел да вземе решение, което противоречи на съществуващите традиции и законни положения. По-късно било низпослано горното знамение, в което споменатият обичай се определя като погрешна практика и се подчертава, че съпругата не може да се превърне в майка на своя съпруг. Следващите знамения разясняват и утвърждават повелята на Аллах.)

2.  На онези от вас, които изоставят жените си с думите: “Ти за мен си като майчиния ми гръб!” ­ те не са им майки. Майки са им само онези, които са ги родили. Те наистина изричат скверни думи и лъжа. Аллах е извиняващ, опрощаващ.

3.  Онези, които [така] изоставят жените си, но после си върнат думите ­ да освободят роб, преди да са ги докоснали. С това бивате поучавани. Сведущ е Аллах за вашите дела.

4.  А който не може ­ да говее два поредни месеца, преди да се докоснат. А който не е в състояние ­ да нахрани шестдесет нуждаещи се. Това е, за да вярвате в Аллах и в Неговия Пратеник. Тези са границите на Аллах. А за неверниците има болезнено мъчение.

5.  Които се противят на Аллах и на Неговия Пратеник, ще бъдат сломени, както бяха сломени и онези преди тях. Вече низпослахме ясни знамения. А за неверниците има унизително мъчение.

6.  Един Ден Аллах ще ги възкреси всички и ще ги извести за техните дела. Аллах пресметна, а те забравиха. Аллах на всяко нещо е свидетел.

7.  Не виждаш ли, че Аллах знае всичко на небесата и всичко на земята? И няма таен разговор на трима, без Той да е четвъртият, нито на петима, без Той да е шестият, и нито по-малко от това, и нито повече, без Той да е с тях, където и да са. После, в Деня на възкресението, ще ги извести за делата им. Аллах всяко нещо знае.1 2 3 next