59.СУРА ИЗСЕЛВАНЕТО(АЛ-ХАШР)

Мединска. Съдържа 24 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.

2.  Той е, Който прогони от домовете им при първото изселване неверниците сред хората на Писанието. Вие не мислехте, че ще излязат, а те мислеха, че крепостите им ще ги защитят от Аллах. Но повелята на Аллах дойде при тях оттам, откъдето не очакваха, и всели в сърцата им ужас, та разрушиха своите домове със собствените си ръце и с ръцете на вярващите. Поучете се, о, зрящи хора!

(Когато Пратеника на Аллах пристигнал в ал-Медина, той сключил с юдеите договор за неутралитет. След победата на мюсюлманите в битката при Бадр юдеите казали: “Това е Пророка, комуто в Петокнижието е обещана победата.” Ала след битката при Ухуд те напълно променили своето отношение и нарушили споразумението. Юдейският водач Кааб ибн ал-Ашраф отишъл в Мека, съпровождан от конници, и сключил с Абу Суфян съюз срещу мюсюлманите. Вотговор на това Пророка наредил на млечния брат на Кааб да го убие в дома му. После Пратеника на Аллах обсадил с отред войници жилищата на юдейското племе ан-Надир и не вдигнал обсадата, докато не приели неговото условие да се изселят. Повечето отишли в Дамаск, Йерихон, Азраат, Хира, а някои родове се насочили към Хайбар. Това е поводът за низпославането на началните шест знамения от сурата.)

3.  И ако Аллах не им бе предписал отпращане, щеше да ги мъчи в земния живот, а в отвъдния за тях е мъчението на Огъня.

4.  Това е, защото се противяха на Аллах и на Неговия Пратеник. А за който се противи на Аллах ­ Аллах е строг в наказанието.

5.  Каквато и палма да отсечете или да я оставите изправена върху корените є, то е с позволението на Аллах и за да опозори Той нечестивците.

6.  За онова, което Аллах дари от тях на Своя Пратеник вие не препускахте нито на коне, нито на камили. Но Аллах овластява Своите пратеници над когото пожелае. Аллах за всяко нещо има сила.

(Придобивките от похода срещу племето ан-Надир Пророка разпределил сред преселниците по своя преценка, като направил дар и на трима медински бедняци.)1 2 3 next