62.СУРА ПЕТЪКЪТ(АЛ-ДЖУМУА)

Мединска. Съдържа 11 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах ­ Владетеля, Пресветия, Всемогъщия, Премъдрия.

2.  Той е, Който проводи при неграмотните [араби] Пратеник измежду тях да им чете Неговите знамения и да ги пречисти, и да ги учи на Книгата и на мъдростта, а преди бяха в явна заблуда.

3.  И при други освен тях, които още не са ги последвали... Той е Всемогъщия, Премъдрия.

(Мухаммад е изпратен не само за арабите, но и за другите народи, защото неговата мисия на Пророк и Пратеник на Аллах е универсална и непреходна. Той е вестител за всички хора до Съдния ден.)

4.  Това е благодатта на Аллах. Дарява я Той комуто пожелае. Аллах е Владетелят на великата благодат.

5.  Онези, които бяха натоварени с Тората, а после не понесоха товара, приличат на магаре, носещо книги. Колко лош е примерът на хората, които взимат за лъжа знаменията на Аллах! Аллах не напътва хората-угнетители.

6.  Кажи: “О, юдеи, щом твърдите, че вие сте ближните на Аллах без другите хора, възжелайте смъртта, ако говорите истината!”

(От юдеите, които казвали, че са синове и възлюбени на Бога, било поискано мигом да възжелаят смъртта, защото тя е началото на отвъдния живот.)1 next