64.СУРА РАЗКРИВАНЕТО НА ЗАБЛУДАТА(АТ-ТАГАБУН)

Мединска. Съдържа 18 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Негова е властта и Негова е възхвалата. Той над всяко нещо има сила.

2.  Той е, Който ви сътвори. Някои от вас са неверници, а други ­ вярващи. Аллах е зрящ за вашите дела.

3.  Той сътвори небесата и земята с мъдрост, и ви придаде образ, и направи образа ви превъзходен, и към Него е завръщането.

4.  Той знае всичко на небесата и на земята. И знае какво спотайвате и какво разкривате. Аллах знае съкровеното в сърцата.

5.  Не стигна ли до вас вестта за онези, които не повярваха преди и вкусиха пагубността на своето дело? За тях има болезнено мъчение.

6.  Така е, техните пратеници им донасяха ясните знаци, а те казваха: “Нима хора ще ни напътват?” И не повярваха, и се отвърнаха. Но Аллах не се нуждае от тях. Аллах е пребогат, всеславен.

7.  Неверниците твърдят, че не ще бъдат възкресени. Кажи: “Не, кълна се в моя Господ, ще бъдете възкресени, после ще бъдете известени за вашите дела. За Аллах това е лесно.”

8.  Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и в Светлината, която низпослахме! Сведущ е Аллах за вашите дела.1 2 next