66.СУРА ВЪЗБРАНАТА(АТ-ТАХРИМ)

Мединска. Съдържа 12 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  О, Пророче, защо си възбраняваш онова, което Аллах ти е разрешил, стремейки се да угодиш на своите съпруги. Но Аллах е опрощаващ, милосърден.

(За низпославането на това знамение има конкретен повод. Пророка, мир нему,пил шербет от мед в дома на една от съпругите си ­ Зайнаб и се забавил по-дълго при нея. Обхванати от ревност, другите му две съпруги ­ Аиша и Хафса ­ се наговорили и когато Пророка, мир нему, отишъл при тях, му казали, че от него се носи дъх на цветен прашец. Той отговорил, че не е докосвал цветен прашец, а те му рекли: “Това тогава е от пчелите.”.)

2.  Аллах вече наложи изкупление при отмятане от вашите клетви. Аллах е вашият Покровител. Той е Всезнаещия, Премъдрия.

3.   Пророка тайно довери на една от своите съпруги новина. А когато тя я съобщи [на Аиша] и Аллах му разкри това, той сподели [с нея] част и избягна друга. И щом є го съобщи, тя рече: “Кой ти го съобщи?” Рече: “Съобщи ми го Всезнаещия, Сведущия.”

(Тайната, която Пророка, мир нему, съобщил на Хафса е, че се заклел да не вкусва повече меден шербет, или че след като той напусне земния живот, отредено е халиф да стане първо Абу Бакр, а после ­ Омар. Когато достойната Хафса разкрила тази тайна на достойната Аиша, Пророка научил за постъпката є чрез низпосланото му откровение и се състоял споменатият разговор.)

4.   И двете се покайте пред Аллах, защото сърцата ви са се подвели. Но ако си помагате срещу него, то Аллах е неговият Покровител, и Джибрил, и праведните вярващи, и ангелите освен това са [му] помощници.

(Знамението е отправено към достойните Аиша и Хафса ­ да доставят радост на Пророка, мир нему, да се въздържат от ревност, да пазят поверените им тайни и да избягват крайни постъпки. Той не се е развел с нито една от своите съпруги, което само по себе си е красноречив факт.)

5.  Ако той се разведе с вас, неговият Господ може да му дари в замяна съпруги, по-добри от вас, отдадени на Аллах, вярващи, покорни, разкайващи се, служещи [на Аллах], говеещи, омъжвани преди и девици.1 2 next