68.СУРА КАЛЕМЪТ(АЛ-КАЛАМ)

Меканска. Съдържа 52 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Нун. Кълна се в калема и в онова, което пишат!

(“Нун” се тълкува като един от онези буквени знаци, смисълът на които е известен само на Аллах. “Нун” означава и “голяма риба, кит”, и още ­ “мастилница”, и тогава клетвата тук се изрича в името на мастилницата, на калема и на онова, което той пише. Така се подчертава ролята на грамотността и познанието.)

2.  Ти [о, Мухаммад] ­ по милостта на твоя Господ ­ не си луд.

(Това знамение отхвърля твърденията на съдружаващите, че Пратеника на Аллах, мир нему, е “безумен”, а следващите знамения потвърждават неговата извисеност, както и ценността на пророческата му мисия.)

3.  За теб има несекваща награда.

4.  Ти наистина имаш велик нрав.

5.  Ти ще видиш и те ще видят

6.  кой от вас е безумният.1 2 3 4 5 6 next